Venitul minim garantat va fi acordat acelor persoane care fac parte din categorii aflate in segmentul de excluziune sociala, si care fac munca in folosul comunitatii, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii privind venitul minim garantat. De asemenea, persoanele care detin aparate de filmat, scutere, utilaje agricole sau depozite bancare sunt excluse de la plata acestor drepturi.

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 76, din 28 ianuarie 2011.

Potrivit Ministerului Muncii, toate primariile sunt obligate, conform actului normativ aprobat de Executiv, sa elaboreze un plan de dezvoltare comunitara, iar in baza rapoartelor cu privire la indeplinirea acestui plan de dezvoltare, se vor putea face decontarile catre persoanele care beneficiaza de venit minim garantat.

Ministrul Muncii, Ioan Botis, a subliniat ca vor primi venitul minim garantat doar persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii, lunar, o prioritate fiind sprijinirea insertiei pe piata muncii a celor care sunt in excluziune sociala. De asemenea, ministrul a precizat ca a fost modificata reglementarea care prevedea prezentarea cetatenilor beneficiari de venit minim garantat o data la trei luni la agentiile judetene de ocupare a fortei de munca; conform noii legislatii, va fi nevoie sa participe lunar la programele agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Cine va primi venitul minim garantat?

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia. Aceste cereri se solutioneaza, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii, de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala desemnate prin dispozitie a primarului.

Potrivit normelor metodologice, cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute trebuie insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Actul normativ elaborat de Ministerul Muncii enumera actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei care dovedesc componenta:
a) certificatele de nastere ale copiilor;
b) livretul de familie;
c) certificatul de casatorie;
d) hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
e) actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
f) acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant in conditiile prevazute la art. 4 lit. a);
g) acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
h) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare. Conform normelor, ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala <<Bani de liceu>>, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, stabilirea dreptului la ajutor social se realizeaza tinandu-se seama de bunurile familiei.

Bunurile permise

Astfel, Ministerul Muncii propune o lista de bunuri considerate de stricta necesitate, precum:
– locuinta de domiciliu, conform art.7 din prezentele Norme metodologice si anexele gospodaresti (grajduri, cotete, magazii, fanare, hambare, rezervor pentru apa-consum menajer, pompa hidrofor si altele asemenea);
– o masina de gatit;
– un frigider si/sau un congelator sau o combina frigorifica;
– o masina de spalat, automata sau neautomata;
– un aspirator de praf;
– un televizor (color sau alb-negru);
– un (radio)casetofon;
– un telefon fix sau un telefon mobil;
– aparatura si instalatia destinata incalzirii locuintei si prepararii apei calde menajere;
– un calculator personal;
– o barca fara motor;
– aparatura electrocasnica: mixer, rasnita de cafea si altele asemenea;
– unelte de stricta necesitate gospodariilor agricole din mediul rural: lopata, sapa, zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit si de combatere boli si daunatori, caruta, alte utilaje agricole manevrate manual sau cu tractiune animala;
– unelte, instrumentar marunt necesare exercitarii profesiei.

Bunurile nepermise

In acelasi timp, una dintre anexele normelor metodologice prevede si o lista de bunuri mobile si imobile a caror detinere nu permite acordarea venitului minim, precum:
– aparatura electronica: aparate de filmat, camere video, video interfon, amplificatoare audio, combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox).
– obiecte de valoare: tablouri si obiecte de arta, obiecte ornamentale din metale pretioase, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, in stare vandabila;
– mijloace de transport: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete si scutere, si altele asemenea;
– utilaje agricole: tractor, combina, semanatoare, seceratoare si alte utilaje agricole cu tractiune mecanica;
– utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale, aparat de daracit, cazan de fabricat rachiu si altele asemenea;
– utilaje pentru mica productie: masina de tricotat, razboi de tesut si altele asemenea;
– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
– depozite bancare, care cumulate depasesc ca valoare nivelul venitului minim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile.
– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, asa cum este definita la art.7 din prezentele Norme metodologice si a anexelor gospodaresti, conform Anexei nr.4 (case de vacanta, piscine, saune si altele) sau alte imobile aflate in una din urmatoarele forme de detinere: proprietate, inchiriere, concesiune, comodat s.a;

Totodata, actul normativ elaborat de Ministerul Muncii prevede si criteriile privind limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale.

Normele prevad expres ca “familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiaza de ajutor social”.

De asemenea, persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati prezinta adeverinta ca sunt in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca pentru incadrare in munca si nu au refuzat un loc de munca, precum si adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

In cazul in care un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social se majoreaza cu 15%, o singura data.

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, potrivit legii, au obligatia, potrivit normelor, sa dovedeasca, lunar, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:
a) sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
b) nu au refuzat un loc de munca;
c) nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala si, dupa caz, participa la un program de pregatire profesionala.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. In acest sens, primarii au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca;
b) sa tina evidenta efectuarii orelor prevazute intr-un registru;
c) sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii;
d) sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social precum și cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca;
e) sa transmita agentiilor teritoriale documentele in luna urmatoare aprobarii acestora.

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspenda in urmatoarele situatii:
a) nu prezinta, lunar, adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
b) refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local;
c) in situatia in care se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
d) nu depune, din 3 in 3 luni, documentele prevazute;
e) in situatia in care agentia teritoriala constata, pe baza documentelor transmise de primar, ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
f) in situatia in care, timp de 3 luni consecutive, se inregistreaza mandate poștale returnate pentru titularul ajutorului social;
g) in situatia in care, in urma verificarilor efectuate, se constata ca nu sunt respectate conditiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

De la 1 ianuarie 2011, persoanele care beneficiaza de venitul minim vor avea si asigurare de sanatate, conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. De asemenea, beneficiarii trebuie sa presteze, in continuare, orele de lucru in folosul comunitatii si sa figureze in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

Sursa: avocatnet.ro{jcomments on}

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.