Cadru legislativ în vigoare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 

Acte necesare depunerii ajutorului social

– Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie) – original şi copie;

– Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu, declaraţie de la notar cu privire la venituri);

– Adeverinţă Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă TRIMESTRIAL — persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);

– Adeverinţă privind starea sănătăţii (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );

– Adeverinţă de elev/student  (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei);

– Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)

– Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara

– Dosar cu sina

– Adeverinta Registru Agricol ( Primarie )

– Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (Primarie)

 

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:

– buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;

– documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

– certificatele de naştere ale copiilor;

– livretul de familie;

– certificatul de căsătorie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;

– acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

– adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,

– adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

 

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

 

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

 

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

 

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile lunare al venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, cele desemnate prin dispoziţie a primarului care completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

 

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singurenu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că:

– nu au domiciliu comun;

– nu se gospodăresc împreună.

 

Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

– lucrează pe bază de contract individual de muncă,

– are statut defuncţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

 

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

 

Primarii au următoarele obligaţii:

– să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

– să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;

– să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

– să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);

– să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora.

– numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parţiale a capacităţii de muncă se face cu următoarele documente:

– decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensiişi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

– certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

– certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

– adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situaţii:

– dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4)

– dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local ;

– când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

– dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

– când agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social

– în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social

– în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

 

Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

-dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute de lege;

– dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local;

– dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

– dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

 

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social prevăzute de Legea nr. 166/2012 şi de Hotărârea de Guvern nr. 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

 

1. Depunerea din 3 în 3 luni, a cererii şi declaraţiei pe propria răspundere  pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se va completa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv luni, marţi (orele:08,30-12,30) şi joi (orele: 12,00-16,00), după modelul anexat la H.G. nr. 57/2012.

 

2. Prezentarea lunară a adeveriţei eliberată de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă, de către persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, care să ateste următoarele: a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, b) că nu au refuzat un loc de muncă, c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi după caz, că participă la un program de pregătire profesională. Precizăm că în perioada participării la un program de pregătire profesională, persoana aptă de muncă este exceptată de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lucrările şi acţiunile de interes local.

 

3. Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţineţi în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.166/2012 art.29(1) prevede ca pentru menţinerea dreptului la ajutor social, familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au datoria să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local. Neachitarea în termen (31.03 a fiecărui an) a obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage după sine suspendarea dreptului pe o perioadă de 5 luni.Dacă se efectuează plata în interiorul acestei suspendări, se reia dreptul prin dispoziţia primarului începând cu luna următoare faţă de cea în care s-a achitat obligaţia inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Dacă obligaţia nu a fost îndeplinită până la sfârşitul acestei  perioade (5 luni suspendare) dreptul încetează prin dispoziţia primarului.

 

4. Prezentarea contractului de proprietate a locuinţei (doar în cazul proprietarilor) – “pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În situaţia în care dreptul la ajutor social încetează înainte de achitarea integrală a primei de asigurare, familia, respectiv, persoana singură care a beneficiat de ajutorul social, are obligaţia de a achita diferenţa rămasă Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”, potrivit prevederilor art.50 alin. (1) – (6) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

5. Comunicarea, în scris, a oricărei modificari cu privire la domiciliu, venituri şi componenţa familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea  neîndeplinirea acestei prevederi  constituind contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *