Primăria comunei Conţeşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a un (1) post contractual: muncitor calificat în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Conţeşti –  Compartimentul administrativ. Categoria: funcţii contractuale de execuţie;

 

Condiții generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice stabilite, prin fișa postului, pentru postul monitor calificat:

– studii medii, profesionale;

– permis de conducere pentru una din categoriile TR sau C.

 

Calendarul activitatilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii 1 (un) post de execuție vacant – muncitor calificat – in cadrul Compartimentului Administrativ – aparatul de specialitate al primarului comunei Contesti:

  • 26.02.2016-09.03.2016, Depunerea dosarelor de concurs  la serviciului resurse Umane si verificarea documentelor din dosare
  • 10.03.2016-11.03.2016, Selectarea dosarelor de înscriere
  • 17.03.2016, Proba scrisă
  • 19.03.2016, Proba interviu

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului fiecărei probe a concursului.

 

În vederea participării la concurs, până la data de  06.03.2016, ora 16:00, candidaţii vor depune la sediul Primariei Comunei Conţeşti, din str. Primariei,  nr. 456, un dosar plic, care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (diplomă sau certificat de calificare profesională pentru meseria de bucătar);

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 12:00 la nr. de tel. 0245.241.391 sau direct la sediul  Primariei comunei Conţeşti, din sat Conţeşti, str. Primăriei, nr. 456, comuna Conţeşti, judetul Dâmboviţa.

 

BIBLIOGRAFIE – PROBA SCRISĂ

pentru ocuparea postului muncitor calificat

 

1. Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare,privind administratia publica locla;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

4. HG nr.1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *