AJUTORUL SOCIAL
Se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim
Documente necesare:

• Acte de identitate (titular şi membrii familiei): BI, certificate de naştere, hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, încredinţare sau plasament
• Acte de stare civilă: certificat de căsătorie, hotărâre divorţ, etc
• Adeverinţe de venituri/taloane:  salariu, pensie, alocaţii, indemnizaţii, etc
• Adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă pentru titular şi membrii familiei cu vârsta peste 16 ani, cu excepţia cazurilor următoare: dacă există minori în întreţinere (copii sub 7 ani); dacă s-a atins vârsta de pensionare; dacă persoanele respective sunt salariate; dacă nu sunt apte de muncă (această adeverinţă se prezintă din 3 în 3 luni)
Declaraţie notarială de venituri pe familie
• Adeverinţă de venituri de la Administraţia Financiară
• Certificat fiscal de la Direcţia Venituri, Taxe şi Impozite
• Cerere şi Declaraţie tip de venituri
• Contractul de locuinţă (Act de proprietate)
• Adeverinţă de deţinere terenuri de la primăria localităţii;

TUTELĂ MINOR
Conform art. 113 din Codul Familiei
Documente necesare:

• cerere de tutore
• declaraţie conform art. 292 din Codul Penal (antecedente penale)
• act de naştere minor
• acte deces părinţi
• declaraţie consimţământ minor (dacă a împlinit vârsta de 10 ani)
• certificat medical tutore
• acte de stare civilă tutore (căsătorie, divorţ)

CURATELA BOLNAV FIZIC
Conform art. 152 din Codul Familiei
Documente necesare:

• cerere de curator
• declaraţie conform art. 292 din Codul Penal
• certificate medicale pentru curator şi bolnav fizic
• consimţământul bolnavului fizic
• acte de stare civilă

ÎNCUVIINŢARE ACTE DE DISPOZIŢIE PRIVIND BUNURI CE APARŢIN MINORILOR SAU INTERZIŞILOR ORI CELOR PUŞI SUB CURATELĂ
Conform art. 152 din Codul Familiei
Documente necesare:

• cerere curator
• declaraţie conform art. 292 din Codul Penal
• declaraţie de consimţământ a minorului peste 14 ani sau a bolnavului fizic (la înstrăinare de bunuri)
• acte de proprietate ale bunurilor pentru care se solicită încuviinţările respective
• acte de stare civilă

Menţiune: Documentele solicitate vor fi prezentate in copii xerox insotite de documentele originale.

ALOCAŢIA PENTRU COPIII NOU-NĂSCUŢI

Conform Legii nr. 416/2001 şi HG. nr.1099/2001, beneficiara este mama, iar cuantumul este cel prevăzut de actele normative în vigoare la data naşterii copilului.
Condiţii de acordare:

• Se acordă o singură dată pentru fiecare din primii 4 copii nou-născuţi vii
• Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 6 luni
• Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet
• La efectuarea plătii, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate şi certificatul de naştere al copilului, ambele în original

Documente necesare:

• Actul de identitate al mamei sau al reprezentantului legal al copilului, în cazul în care mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept
• Certificatul de naştere al copilului
• Declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou-născut
• Livret de familie sau după caz:
• Certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior
• Acte doveditoare că mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept (hotarâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului sau actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator)
• Adeverinţă eliberată de primarul localităţii în care a fost înregistrat copilul, din care să rezulte că petiţionara nu a beneficiat de alocaţie pentru copil nou-născut, în cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă localitate
• Adeverinţă eliberată de primarul localităţii, din care să rezulte că petiţionara nu a beneficiat de alocaţie pentru copil nou-născut, în cazul în care mama a domiciliat în altă localitate la data naşterii copilului

ALOCAŢII DE STAT PENTRU COPII

Conform Legii nr. 61/1993 completată şi modificată cu HG.261/1998; HG. 591/93- Norme Metodologice de aplicare, beneficiarii sunt copiii.

Documente necesare:

• Dosar cu şină
• Cere tip (gratuit)
• Cerificat de naştere copil
• BI părinţi
• Certificat de căsătorie şi, dacă este cazul,
• Hotărâre de divorţ
• Hotărâre de încredinţare copil
• Declaraţie notarială sau negaţie, dacă unul din părinţi nu are domiciliul în Conţeşti

ALOCAŢIA FAMILIALĂ COMPLEMENTARĂ ŞI ALOCAŢIA DE SUSŢINERE FAMILIALĂ MONOPARENTALĂ
Conform O.U.G. 105/2003

Documente necesare:

• Dosar cu şină
• Livret de familie actualizat
• Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
• Cartea de identitate, legitimaţie de şedere temporară (în cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor)
• Certificatele de naştere ale copiilor
• Certificatul de căsătorie, hotărare de divorţ, act de deces
• Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate, dispărute
• Hotărâre de încuviinţare a adopţiei, încredinţare, plasament familial
• Dispoziţia primarului privind instituirea tutelei
• Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copiii minori, actualizată
• Adeverinţă eliberată de AJOFM ( la 6 luni)
• Adeverinţă de elev cu specificaţia de bursă (la 3 luni)
• Talon de orice tip de pensie
• Talon de şomaj
• Talon de orice tip de indemnizaţie
• Adeverinţă de salariu net din luna anterioară depunerii dosarului
• Talon de alocaţie de stat pentru copii
• Adeverinţă eliberată de centrul militar pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar
• Certificat de venituri de la Administraţia Financiară (la 6 luni)
• Certificat de invaliditate/persoană cu handicap
• Adeverinţă de la Oficiul de Pensii

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.