În vederea asigurării transparenţei în relaţiile dintre cetăţean şi Primăria Conţeşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, instituţia noastră prezintă informaţiile de interes public comunicate din oficiu:

 

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei
– Coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
– Programe şi strategii proprii
– Lista documentelor de interes public
– Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Poţi solicita orice informaţie, fără nici o restricţie?
Da, dar trebuie să ştii că există informaţii de inters public la care accesul este exceptat

Cum pot obţine o informaţie furnizată la cerere?
VERBAL, adresându-te birourilor de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o cerere în scris.

Care sunt costurile accesului la informaţie?
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plăteşti pentru serviciile de căutare, dar, în cazul în care soliciţi copii după documente oficiale, trebuie să suporţi contravaloarea serviciilor de copiere.

Raport pentru anul 2016

Raport pentru anul 2017

Anexa 10

Buletin Informativ

HCL 32 – Aprobare ROF.

Lista cuprinzând documentele de interes public  produse şi / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informaţii de interes public

 

1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  Primăriei comunei Contesti, program de audienţe.

3. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;

4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului );

5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Contesti;

6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Contesti;

7. Procesele  verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

8. Componenţa Consiliului Local al comunei Contesti, nominală, numerică şi apartenenţa politică;

9. Informări întocmite pe Primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii , în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri  şi de catre  viceprimar;

11. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea  Primăriei şi a   Consiliului Local al comunei Contesti;

12. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

13. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

14. Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

16. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie;

17. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;

19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic  de înstrăinare în scopul  intretinerii şi îngrijirii sale;

20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;

21. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei Contesti;

22. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;

23. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;

24. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

25. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul  de audienţe;

26. Materiale informative pentru cetăţeni;

27. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;

28. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

29. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici  din cadrul Primăriei comunei Contesti;

30. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică.

31. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

32. Protocoale de înfrăţire ale comunei Contesti, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.

33. Planul Local de Actiune pentru Mediu;

34. Prevederi legale pentru mediu;

35. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;

36. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea  oricaror alte dispozitii  privind impozitele si taxele locale,

37. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Contesti.

38. Informatii despre programele cu finantare externa.

39. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.

40. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

41. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

Functionarul desemnat pentru difuzarea informatiilor de interes public este dna. Neacsu Simona