Informatii utile
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:38

Primarul unit??ii administrativ-teritoriale Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a, ing. Alexandru Marian Nicolae, dispune aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei ncepnd cu data de 01.10.2015 pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrant? din prezenta dispozi?ie. Cuantumul lunar al ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei este de 58 lei pentru o perioad? de 5 luni. Valoarea total? a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri este de 290 lei, data efectu?rii pl??ii - 31.10.2015.

VEZI DISPOZI?IA INTEGRAL | Anex? 1, partea 1 | Anex? 1, partea 2 | Anex? 1, partea 3 |

Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:56
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:30

Dosarele con?in urm?toarele documente:

- c?r?i de identitate

- certificate de na?tere

- certificate de c?s?torie

- certificat de deces (dup? caz)

- actul de proprietate

- adeverin?e de salariu, adeverin?e de venit (Fina?e Titu), cupoane de pensie/aloca?ie de stat

- certificat de handicap (dup? caz)

- hot?rri judec?tore?ti

- adeverin?? de rol - Registrul Agricol

- talon ma?in? (dup? caz)

- declara?ie cu venitul ncasat de la APIA

- contracte de arend?

Men?ion?m c? persoanele care vor beneficia de aceast? subven?ie trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

- s? nu dep??easc? un venit de 615 lei/membru

- s? fie proprietar

- s? nu de?in? autoturism cu o vechime mai mic? de 10 ani

- s? nu de?in? n proprietate teren intravilan cu o suprafa?? mai mare de 2.000 mp ?i extravilan 2 hectare

Cererile se depun de c?tre proprietarul locuin?ei.


Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:33
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 March 2013 09:35

La 1 martie, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie n Agricultur? a demarat campania de primire a cererilor de subven?ie pe suprafa?? aferente anului 2013. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, fermierii trebuie s? depun? la centrele APIA, pn? pe 15 mai 2013, o singur? cerere de plat?. Pentru cererile de plat? depuse ncepnd cu data de 15 mai, se vor aplica penalit??i de 1% pentru fiecare zi lucr?toare de ntrziere. Dup? data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admis? la calculul pl??ii pentru anul n curs.

Sunt eligibile la plat? exploata?iile cu suprafa?a de cel pu?in un hectar, formate din parcele agricole cu suprafa?a de cel pu?in 0,3 hectare. n cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbu?tilor fructiferi, suprafa?a minim? a parcelei trebuie s? fie de cel pu?in 0,1 hectare.

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 March 2013 09:16

Ministerul Finan?elor a pus la punct normele metodologice de plat? a impozitelor pe veniturile din agricultur?, stabilind plafoanele minime de scutire, dup? cum urmeaz?:

- pn? la dou? hectare cultivate cu plante oleaginoase, hamei, cartofi ?i sfecl? de zah?r

- pn? la 1,5 hectare de pomi ?i legume pentru boabe, respectiv: maz?re, fasole, bob, linte, n?ut ?i lupin

- pn? la un hectar cultivat cu tutun

- pn? la 0,5 hectare cultivate cu legume n cmp sau cu vi?? de vie aflat? pe rod

- pn? la 0,2 hectare cu legume cultivate n sere ?i solarii ?i pn? la 0,3 hectare cultivate cu flori ?i plante ornamentale

Stabilirea venitului anual n sectorul vegetal se face pe baza unor norme de venit publicate de Ministerul Finan?elor Publice astfel:

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 February 2011 14:43

n ultima perioad?, a crescut num?rul incendiilor produse la gospod?riile popula?iei, cauzate n principal de sistemele de nc?lzire (sobe cu/f?r? acumulare de c?ldur?, co?uri pentru evacuarea fumului) ?i instala?iile electrice exploatate necorespunz?tor.

Pentru a prentmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfr?i tragic (cu pierderi de vie?i omene?ti ?i pagube materiale importante), Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul I.S.U. Basarab I Dmbovi?a v? reaminte?te cteva m?suri preventive ce trebuie respectate pentru siguran?a dumneavoastr?:

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 3 of 4