Who's online

We have 87 guests online

Cautare

á

Proiectele de hot?rÔre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ╬n exercitarea atribu?iilor ce ţi revin, Consiliul Local adopt? hot?rÔri cu votul majorit??ii membrilor prezen?i.

Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ?i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit??ii administra?iei publice locale.

Hot?rÔrile Consiliului Local se semneaz? de consilierul care conduce sedin?ele de consiliu ?i se contrasemneaz? pentru legalitate de c?tre secretar.

á

á

á