Who's online

We have 90 guests online

Cautare

Regulamentul Consiliului Local Con?e?ti

Consiliul local este autoritate deliberativ? a administra?iei publice prin care se realizeaz? autonomia la nivelul comunei Con?e?ti si este compus din consilieri ale?i prin vot universal, egal, direct, secret ?i liber exprimat n condi?iile stabilite de legea privind alegerile locale.

Num?rul membrilor Consiliului Local Con?e?ti este de 15 ?i a fost stabilit prin Ordinul Prefectului.

Ordinea de zi a ?edin?elor consiliului local cuprinde proiecte de hot?rri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform?ri ale conduc?torilor unit??ilor subordonate sau care se afl? sub autoritatea consiliului, timpul acordat declara?iilor politice, ntrebari ?i interpel?ri, peti?ii ?i alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

Ordinea de zi este nscris? n cuprinsul invita?iei de ?edin?? transmis? consilierilor ?i se aduce la cuno?tin?a locuitorilor prin orice mijloc de publicitate.

Proiectul ordinii de zi se ntocme?te la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cet??enilor.

VEZI AICI REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL CON?E?TI