ANUN? IMPORTANT CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Monday, 29 May 2017 15:57

n conformitate cu prevederile art.15 din OUG 28/ 2008 privind Registrul agricol, aducem al cuno?tin?a cet??enilor comunei Con?e?ti urm?toarele:

Termenele la care persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare datele pentru nscrierea n registrul agricol sunt urm?toarele:

a) ntre 5 ianuarie ?i ultima zi lucr?toare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospod?riei, terenul aflat n proprietate/folosin??, cl?dirile ?i mijloacele de transport cu trac?iune animal? ?i mecanic?, ma?inile, utilajele ?i instala?iile pentru agricultur? ?i silvicultur?, efectivele de animale existente n gospod?rie/unitatea cu personalitate juridic? la nceputul fiec?rui an, precum ?i modific?rile intervenite n cursul anului precedent n efectivele de animale pe care le de?in, ca urmare a vnz?rii-cump?r?rii, a produ?ilor ob?inu?i, a mor?ii sau a sacrific?rii animalelor ori a altor intr?ri-ie?iri;

b) ntre 1 ?i ultima zi lucr?toare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosin?? a terenului, suprafe?ele cultivate, num?rul pomilor n anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare date, pentru a fi nscrise n registrul agricol, ?i n afara termenelor prev?zute la lit. a) ?i b), n termen de 30 de zile de la apari?ia oric?rei modific?ri.

nscrierea datelor n registrul agricol:

1)nscrierea datelor n registrul agricol n a c?rui raz? administrativ-teritorial? ?i are domiciliul capul gospod?riei se face pe baza declara?iei date pe propria r?spundere sau pe baz? de documente, de capul gospod?riei sau, n lipsa acestuia, de un alt membru major al gospod?riei care dispune de capacitate deplin? de exerci?iu.

Pentru persoanele juridice datele se nscriu n registrul agricol pe baza declara?iilor date de reprezentantul legal respectiv, nso?ite de documente

2) Persoanele care nu au domiciliul n localitate au obliga?ia s? trimit? declara?ia prev?zut? la alin. (1) prin po?t?, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declara?ii prin procur?.

3) n cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declara?ia n condi?iile alin. (1) sau, dup? caz, ale alin. (2).

Secretar,

 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i n limita bunului sim?!


Security code
Refresh