Who's online

We have 79 guests online

Cautare

PDF Print E-mail

 

Cadru legislativ în vigoare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 

Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului ?i ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de na?tere /c?s?torie/ deces, hot?râre judec?toreasc? de divor?, livret familie) - original ?i copie;

- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemniza?ie persoana cu handicap, adeverin?? de salariu, declara?ie de la notar cu privire la venituri);

- Adeverin?? Agen?ia Jude?ean? de Ocupare a For?ei de Munc? TRIMESTRIAL — persoana apt? de munc? este în c?utarea unui loc de munc? ?i nu a refuzat nejustificat un loc de munc?/ curs de calificare);

- Adeverin?? privind starea s?n?t??ii (certificate medicale din care s? rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );

- Adeverin?? de elev/student  (forma de înv???mânt, tipul ?i cuantumul bursei);

- Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)

- Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara

- Dosar cu sina

- Adeverinta Registru Agricol ( Primarie )

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (Primarie)

 

Dovada privind componen?a familiei se face cu urm?toarele acte, în copie:

- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cet??enilor români;

- documentul de identitate, pa?aport sau, dup? caz, permis de ?edere temporar?, permis de ?edere permanent?, cartea de reziden??, cartea de reziden?? permanent?, eliberate de autorit??ile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cet??enilor str?ini sau apatrizi.

- certificatele de na?tere ale copiilor;

- livretul de familie;

- certificatul de c?s?torie;

- hot?rârea definitiv? de încuviin?are a adop?iei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

- actul din care s? rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

- acte din care s? rezulte c? un membru al familiei urmeaz? o form? de înv???mânt ;

- acte din care s? rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în între?inere;

- dup? caz, alte acte doveditoare privind componen?a familiei.

 

Persoanele apte de munc? ce nu realizeaz? venituri din salarii sau din alte activit??i trebuie s? prezinte:

- adeverin?? c? sunt în eviden?a agen?iilor teritoriale pentru ocuparea for?ei de munc?, pentru încadrare în munc?, ?i nu au refuzat un loc de munc?,

- adeverin?? privind participarea la serviciile pentru stimularea ocup?rii ?i de formare profesional? oferite de aceste agen?ii.

 

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solu?ioneaz? în termen de maximum 30 de zile de la data înregistr?rii de c?tre persoanele din cadrul serviciului public de asisten?? social? sau, dup? caz, de persoanele desemnate prin dispozi?ie a primarului. Ca m?sur? prealabil? solu?ion?rii cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dup? caz, la re?edin?a solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situa?ia ce rezult? din datele înscrise în actele doveditoare.

 

Ancheta social? se realizeaz? de personalul serviciului public de asisten?? social? din subordinea consiliului local sau, dup? caz, de persoanele cu atribu?ii în domeniul asisten?ei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucr?toare de la data înregistr?rii cererii. Dac? solicitantul refuz? s? furnizeze informa?iile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consider? c? familia acestuia nu îndepline?te condi?iile de acordare a ajutorului social.

 

Dreptul la ajutorul social se acord? începând cu luna urm?toare celei în care s-a înregistrat cererea.

 

Cuantumul ajutorului social se stabile?te ca diferen?? între nivelurile lunare al venitului minim garantat ?i venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fi?a de calcul, de c?tre persoanele din cadrul serviciului public de asisten?? social? sau, cele desemnate prin dispozi?ie a primarului care completeaz? fi?a de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere ?i din declara?ia pe propria r?spundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum ?i a celor rezultate din ancheta social?.

 

Dac? so?ii sunt desp?r?i?i în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singurenu se iau în considerare veniturile celuilalt so?, dac? se constat? prin ancheta social? c?:

- nu au domiciliu comun;

- nu se gospod?resc împreun?.

 

Cuantumul ajutorului social se majoreaz? cu 15%, o singur? dat?, dac? un membru al familiei sau persoana singur? beneficiar? de ajutor social face dovada c?:

- lucreaz? pe baz? de contract individual de munc?,

- are statut defunc?ionar public sau presteaz? o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

 

În ipoteza în care familia astfel cum e definit? de lege, locuie?te ?i se gospod?re?te împreun? cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excep?ia p?r?ii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospod?rie. Dac? aceast? sum? nu se poate determina fiecare familie sau persoan? singur? va completa o declara?ie pe propria r?spundere pentru venitul rezultat din gospod?rirea împreun?.

 

Primarii au urm?toarele obliga?ii:

- s? întocmeasc? lunar un plan de ac?iuni sau de lucr?ri de interes local pentru repartizarea orelor de munc?;

- s? ?in? eviden?a efectu?rii orelor prev?zute la lit. a) într-un registru;

- s? asigure instructajul privind normele de tehnic? a securit??ii muncii;

- s? afi?eze la loc vizibil planul de ac?iuni sau de lucr?ri de interes local prev?zut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum ?i cu persoanele care urmeaz? s? efectueze orele de munc? prev?zute la alin. (1);

- s? transmit? agen?iilor teritoriale documentele prev?zute la lit. d) în luna urm?toare aprob?rii acestora.

- num?rul orelor de munc? pentru persoanele majore apte de munc? din familia beneficiar?, se calculeaz? propor?ional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaz? familia sau persoana singur?, cu un tarif orar corespunz?tor salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat?, raportat la durata medie lunar? a timpului de munc?.

 

Dovada incapacit??ii temporare de munc? sau, dup? caz, a pierderii totale ori par?iale a capacit??ii de munc? se face cu urm?toarele documente:

- decizia medical? emis? de medicul expert al asigur?rilor sociale din cadrul casei jude?ene de pensii?i alte drepturi de asigur?ri sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

- certificatul emis de comisia de expertiz? medical? a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

- certificatul medical de constatare a capacit??ii de munc?, emis de medicul expert al asigur?rilor sociale din cadrul casei jude?ene de pensii ?i alte drepturi de asigur?ri sociale, pentru persoanele cu afec?iuni cronice invalidante ?i care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

- adeverin?? medical? emis? de medicul de familie sau, dup? caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afec?iuni e determin? incapacitate temporar? de munc?.

Cuantumul ajutorului social se modific? în situa?ia în care venitul net lunar al familiei sau, dup? caz, al persoanei singure ori num?rul membrilor familiei difer? fa?? de cel avut ini?ial în vedere la calculul ajutorului social.

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspend? pentru întreaga familie sau, dup? caz, pentru persoana singur?, prin dispozi?ie scris? a primarului, începând cu luna urm?toare celei în care s-au constatat urm?toarele situa?ii:

- dac? nu prezint? lunar adeverin?a eliberat? de agen?ia teritorial? pentru ocuparea for?ei de munc?, prev?zut? la art. 11 alin. (4)

- dac? refuz? nejustificat efectuarea ac?iunilor sau lucr?rilor de interes local ;

- când se constat? c? dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componen?a familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acord?rii au intervenit modific?ri ale acestora;

- dac? nu depune, din 3 în 3 luni, declara?ia înso?it? de o adeverin?? eliberat? de autoritatea competent? cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

- când agen?ia teritorial? constat?, c? s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social

- în situa?ia în care timp de 3 luni consecutive se înregistreaz? mandate po?tale returnate pentru titularul ajutorului social

- în situa?ia în care, în urma verific?rilor efectuate se constat? c? nu sunt respectate condi?iile de acordare a dreptului la ajutorul social.

 

Reluarea pl??ii ajutorului social se face prin decizie a directorului agen?iei teritoriale, începând cu luna urm?toare celei în care s-au îndeplinit condi?iile prev?zute de lege

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia înceteaz? începând cu luna urm?toare celei în care a fost constatat? una dintre urm?toarele situa?ii:

-dac? veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure dep??esc nivelurile prev?zute de lege;

- dac? plata ajutorului social a fost suspendat? ?i în termen de 3 luni de la data suspend?rii pl??ii nu au fost depuse documentele prev?zute de lege ?i nu au fost efectuate ac?iunile sau lucr?rile de interes local;

- dac? în urma verific?rii se constat? c? beneficiarul nu mai îndepline?te condi?iile prev?zute de lege;

- dac? pe parcursul acord?rii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuz? s? furnizeze informa?ii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

 

Obliga?iile beneficiarilor de ajutor social prev?zute de Legea nr. 166/2012 ?i de Hot?rârea de Guvern nr. 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

 

1. Depunerea din 3 în 3 luni, a cererii ?i declara?iei pe propria r?spundere  pentru acordarea unor drepturi de asisten?? social?. Cererea ?i declara?ia pe propria r?spundere se va completa la sediul Direc?iei de Asisten?? Comunitar?, în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv luni, mar?i (orele:08,30-12,30) ?i joi (orele: 12,00-16,00), dup? modelul anexat la H.G. nr. 57/2012.

 

2. Prezentarea lunar? a adeveri?ei eliberat? de Agen?ia Jude?ean? pentru ocuparea For?ei de Munc?, de c?tre persoanele apte de munc? pentru care se acord? ajutorul social ?i care nu realizeaz? venituri din salarii sau din alte activit??i, potrivit legii, care s? ateste urm?toarele: a) c? sunt înregistrate ca persoane în c?utarea unui loc de munc?, b) c? nu au refuzat un loc de munc?, c) c? nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocup?rii for?ei de munc? ?i la servicii de formare profesional? ?i dup? caz, c? particip? la un program de preg?tire profesional?. Preciz?m c? în perioada particip?rii la un program de preg?tire profesional?, persoana apt? de munc? este exceptat? de la îndeplinirea obliga?iei de a efectua lucr?rile ?i ac?iunile de interes local.

 

3. Achitarea obliga?iilor legale fa?? de bugetul local, pentru bunurile pe care le de?ine?i în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Legea nr.166/2012 art.29(1) prevede ca pentru men?inerea dreptului la ajutor social, familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel pu?in 6 luni, au datoria s? î?i achite obliga?iile legale fa?? de bugetul local. Neachitarea în termen (31.03 a fiec?rui an) a obliga?iilor legale fa?? de bugetul local atrage dup? sine suspendarea dreptului pe o perioad? de 5 luni.Dac? se efectueaz? plata în interiorul acestei suspend?ri, se reia dreptul prin dispozi?ia primarului începând cu luna urm?toare fa?? de cea în care s-a achitat obliga?ia inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspend?rii. Dac? obliga?ia nu a fost îndeplinit? pân? la sfâr?itul acestei  perioade (5 luni suspendare) dreptul înceteaz? prin dispozi?ia primarului.

 

4. Prezentarea contractului de proprietate a locuin?ei (doar în cazul proprietarilor) - “pentru locuin?ele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunec?rilor de teren sau inunda?iilor se pl?te?te de c?tre Agen?ia Na?ional? pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social?. În situa?ia în care dreptul la ajutor social înceteaz? înainte de achitarea integral? a primei de asigurare, familia, respectiv, persoana singur? care a beneficiat de ajutorul social, are obliga?ia de a achita diferen?a r?mas? Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social?", potrivit prevederilor art.50 alin. (1) – (6) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

5. Comunicarea, în scris, a oric?rei modificari cu privire la domiciliu, venituri ?i componen?a familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea  neîndeplinirea acestei prevederi  constituind contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 500 lei la 1.000 lei.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i în limita bunului sim?!


Security code
Refresh