Who's online

We have 49 guests online

Cautare

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ?I/SAU GESTIONATE DE PRIM?RIE PDF Print E-mail

Situa?iile financiare trimestriale ?i anuale;

Bugetul local ?i contul anual de execu?ie al bugetului local;

Contracte de achizi?ie;

Documente de organizare a licita?iilor publice:

Cererea de ofert?;

Caietele de sarcini;

Procesele verbale ?i hot?rri prin care sunt desemna?i cstig?torii;

Programul anual al achizi?iilor;

Lista cheltuielilor de capital;

Fi?e investi?ii;

Certificate de urbanism ?i autoriza?ii de construire pentru lucr?rile edilitarecare se execut? pe domeniul public al Prim?riei;

Contracte de proiectare:

Studiu de fezabilitate;

Proiect tehnic, detalii execu?ie;

Contracte de execu?ie lucrari;

Contracte consultan?? tehnic? ?i dirigen?ie de ?antier;

Procese verbale de receptie pentru lucr?ri executate;

Planul privind gestionarea de?eurilor pe raza comunei Contesti;

Programe ?i strategii specifice;

Note de constatare;

Soma?ii;

R?spunsuri la peti?ii ?i reclama?ii administrative;

Coresponden?? institu?ii ?i societ??i comerciale;

Procese verbale de contraven?ie;

Procese verbale de constatare ?i sanc?ionare ale contraven?iilor;

Coresponden?a cu agen?i economici, organiza?ii private, institu?ii publice locale ?i cet??eni,

cu institu?iile publice din subordinea Consiliului local Contesti;

Coresponden?a intern?;

Chitan?e, ordine de plat?, adrese confirmare debite;

Coresponden?a cu agen?i economici, organiza?ii private, institu?ii publice locale ?i cet??eni;

Autoriza?ii de construire/desfiin?are, inclusiv publicitate;

Planuri Urbanistice de Detaliu;

Avize de Urbanism ;

Propuneri de emitere a Titlurilor de proprietate ;

Eliberarea Titlurilor de proprietate;

Procese verbale de punere n posesie;

Situa?ii juridice;

R?spunsuri la solicit?ri terenuri n baza Legii 44/1994 (veterani);

Situa?ii privind modul de aplicare a Legilor Fondului Funciar (nr. 18/1991 republicat?, nr.1/2000 ?i nr. 247/2005);

Situa?ia persoanelor care au solicitat teren n baza Legii nr.15/2003;

nscrieri n Registrul Agricol;

Eliberare Atestate de Produc?tor;

Eliberare adeverin?e;

Proiecte de hot?rri specifice Compartimentului Fond Funciar;

Regulamentul de Organizare ?i Functionare;

Regulamentul de Ordine Intern?;

Organigrama;

Stat de func?ii;

Tabel avans?ri;

Fi?a postului;

Fisa de eviden?? militar?;

Format standard de evaluare a performantelor profesionale individuale;

Raport de evaluare;

Instructiuni PSI specifice Primariei comunei Contesti;

Lista necesit??ilor de materiale specifice protectiei muncii,

protectiei civile ?i prevenirii ?i stingerii incendiilor;

Plan de aprovizionare cu echipament individual de protec?ie ?i materiale igienico-sanitare;

Plan de evacuare n caz de incendii ?i dezastre a personalului, bunurilor materiale ?i valorilor existente;

Plan de protec?ie civil? a personalulsi interven?ie la dezastre a echipelor de

interventie

Reguli de protec?ia muncii specifice Primariei comunei Contesti;

Registrul de intrare ie?ire;

Fisa individual? de instructaj privind protec?ia muncii;

Fisa individual? de instructaj pentru prevenirea ?i stingerea incendiilor;

Formular jur?mnt;

Not? de transfer;

Not? de lichidare;

Pontaje;

Registru de eviden?? a personalului din cadrul institu?iei;

Instiin?are c?tre Agentia Na?ional? a Func?ionarilor Publici;

Anunt concurs;

Bibliografie concurs;

Proces verbal de verificare a dosarelor de concurs;

Proces verbal ntocmit la concurs-scris;

Proces verbal ntocmit la concurs-interviu;

Proces verbal ntocmit la concurs-final;

Proces verbal de stabilire a rezultatului concursului;

Lista rezultate concurs;

Contract de munc?;

Declara?ii pe propria r?spundere a angajatilor c? nu detin un alt CM;

Ecuson de serviciu;

Formular de declara?ie personal? privind venitul;

Declara?ie de avere;

Legitima?ie salariat;

Dispozi?ii cu caracter individual;

Cererile privind informa?iile de interes public;

Registrul privind informa?iile de interes public;

R?spunsuri la solicitarile privind informa?iile de interes public;

Reclama?ii administrative ?i r?spunsurile la acestea;

Chitan?ele privind costurile serviciilor de copiere a informa?iilor de interes public;

R?spunsuri la peti?ii;

Documentele p?strate n arhiva Prim?riei comunei Contesti;

Anchete sociale;

R?spunsuri la adrese ?i peti?ii;

Cereri de chemare n judecat? ?i cereri conexe;

Cereri de declarare a c?ilor de atac ordinare ?i extraordinare;

Documente reprezentand mijloace procedurale de ap?rare (ntmpin?ri, concluzii ?i note scrise etc.);

Cereri de deschidere a procedurii succesorale;

Referate de specialitate;

Delega?ii de reprezentare pentru asistarea persoanelor vrstnice

n vederea ncheierii actelor juridice de nstr?inare a bunurilor;

Gestionarea dosarelor de tutel? ale bolnavilor pu?i sub interdic?ie judec?toreasc?;

Gestionarea dosarelor referitoare la litigiile judec?tore?ti n care institu?ia este parte;

Mape de sedin??;

Hot?rri ale consiliului local;

Dispozi?ii ale primarului;

Registru de eviden?? a Hot?rrilor Consiliului local;

Registru de eviden?? a Dispozi?iilor primarului;

Acte de stare civil?: de na?tere, c?s?torie ?i deces;

Transcrieri de acte, reconstituiri, ntocmiri ulterioare ?i adop?ii;

Mentiuni pe marginea actelor de stare civil? n baza sentintelor judec?tore?ti-divor?, stabilirea filia?iei, recunoasterea n instan??,

t?gada paternit??ii, ncuviin?area purt?rii numelui, rectific?rii sau anul?rii actelor, a deciziilor de schimbare de nume, a recunoa?terii paternit??ii ?i a renun??rii sau dobndirii cet??eniei romne;

Certificate de stare civil?;

Dovezi n baza actelor inregistrate;

Extrase dup? actele de stare civil?;

Certificatele anulate din gestiune si buletinele decedatilor, livretele militare ale celor deceda?i

care au fost supu?i obliga?iilor militare care se transmit la comisariate;

Buletine statistice ntocmite la nregistrarea actelor ;

Livrete de familie la oficierea c?s?toriei ct ?i la cerere;

Lista codurilor numerice personale;

n?tiin??ri transmise de serviciul stare civil? privind decesul persoanelor

care au avut ultimul domiciliu pe raza comunei Contesti;

Adresa de raspuns c?tre alte institu?ii cu privire la datele de

identificare ale persoanelor;

Adresa de r?spuns c?tre cet??eni cu privire la datele de

identificare ale persoanelor;

Adresa de naintare ale dosarelor de schimbare de nume;

Adresa de naintare a documentelor cu privire la transcrierea actelor ;

Referat cu privire la reconstituirea sau ntocmirea ulterioar? a actelor de stare civil?;

Referat cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativ?;

Referat cu privire la verific?rile efectuate n cazul transcrierii certificatelor de stare civil? procurate din str?in?tate care se

nainteaz? la DEP Dambovita pentru aprobare, mpreun? cu ntreaga documenta?ie depus? de petent;

Referat cu privire la verific?rile efectuate n cazul ac?iunilor

judec?tore?ti de nregistrare tardiv? a na?terii;

Proces verbal de ardere a BI/CI expirate;

Proces verbal ncheiat n urma controlului de fond asupra activit??ii de eviden??;

Adresa situa?ie privind alte activit??i pe linie de stare civil?;

Adresa solicitare extras act de na?tere;

Adresa solicitare extras act de c?s?torie;

Adresa solicitare extras act de deces;

R?spunsuri la peti?ii ?i reclama?ii administrative.

Acord de parteneriat;

Cereri de finan?are;

Contract de sponsorizare;

Proiect de interes comunitar.

 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i n limita bunului sim?!


Security code
Refresh