Who's online

We have 66 guests online

Cautare

Documente necesare Autoritate Tutelar?

AJUTORUL SOCIAL
Se acord? conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim
Documente necesare:

Acte de identitate (titular ?i membrii familiei): BI, certificate de na?tere, hot?rre definitiv? de ncuviin?are a adop?iei, ncredin?are sau plasament
Acte de stare civil?: certificat de c?s?torie, hot?rre divor?, etc
Adeverin?e de venituri/taloane: salariu, pensie, aloca?ii, indemniza?ii, etc
Adeverin?? de la Oficiul For?elor de Munc? pentru titular ?i membrii familiei cu vrsta peste 16 ani, cu excep?ia cazurilor urm?toare: dac? exist? minori n ntre?inere (copii sub 7 ani); dac? s-a atins vrsta de pensionare; dac? persoanele respective sunt salariate; dac? nu sunt apte de munc? (aceast? adeverin?? se prezint? din 3 n 3 luni)
Declara?ie notarial? de venituri pe familie
Adeverin?? de venituri de la Administra?ia Financiar?
Certificat fiscal de la Direc?ia Venituri, Taxe ?i Impozite
Cerere ?i Declara?ie tip de venituri
Contractul de locuin?? (Act de proprietate)
Adeverin?? de de?inere terenuri de la prim?ria localit??ii;

TUTEL? MINOR
Conform art. 113 din Codul Familiei
Documente necesare:

cerere de tutore
declara?ie conform art. 292 din Codul Penal (antecedente penale)
act de na?tere minor
acte deces p?rin?i
declara?ie consim??mnt minor (dac? a mplinit vrsta de 10 ani)
certificat medical tutore
acte de stare civil? tutore (c?s?torie, divor?)

CURATELA BOLNAV FIZIC
Conform art. 152 din Codul Familiei
Documente necesare:

cerere de curator
declara?ie conform art. 292 din Codul Penal
certificate medicale pentru curator ?i bolnav fizic
consim??mntul bolnavului fizic
acte de stare civil?

NCUVIIN?ARE ACTE DE DISPOZI?IE PRIVIND BUNURI CE APAR?IN MINORILOR SAU INTERZI?ILOR ORI CELOR PU?I SUB CURATEL?
Conform art. 152 din Codul Familiei
Documente necesare:

cerere curator
declara?ie conform art. 292 din Codul Penal
declara?ie de consim??mnt a minorului peste 14 ani sau a bolnavului fizic (la nstr?inare de bunuri)
acte de proprietate ale bunurilor pentru care se solicit? ncuviin??rile respective
acte de stare civil?

Men?iune: Documentele solicitate vor fi prezentate in copii xerox insotite de documentele originale.

ALOCA?IA PENTRU COPIII NOU-N?SCU?I

Conform Legii nr. 416/2001 ?i HG. nr.1099/2001, beneficiara este mama, iar cuantumul este cel prev?zut de actele normative n vigoare la data na?terii copilului.
Condi?ii de acordare:

Se acord? o singur? dat? pentru fiecare din primii 4 copii nou-n?scu?i vii
Se acord? pentru copiii n vrst? de pn? la 6 luni
Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dac? este complet
La efectuarea pl?tii, beneficiarul este obligat s? prezinte actul de identitate ?i certificatul de na?tere al copilului, ambele n original

Documente necesare:

Actul de identitate al mamei sau al reprezentantului legal al copilului, n cazul n care mama nu este n situa?ia de a beneficia de acest drept
Certificatul de na?tere al copilului
Declara?ia pe propria r?spundere privind rangul copilului nou-n?scut
Livret de familie sau dup? caz:
Certificatele de na?tere ale copiilor n?scu?i anterior
Acte doveditoare c? mama nu este n situa?ia de a beneficia de acest drept (hotarre definitiv? de ncuviin?are a adop?iei, de ncredin?are sau plasament familial al minorului sau actul din care s? rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator)
Adeverin?? eliberat? de primarul localit??ii n care a fost nregistrat copilul, din care s? rezulte c? peti?ionara nu a beneficiat de aloca?ie pentru copil nou-n?scut, n cazul n care na?terea a fost nregistrat? n alt? localitate
Adeverin?? eliberat? de primarul localit??ii, din care s? rezulte c? peti?ionara nu a beneficiat de aloca?ie pentru copil nou-n?scut, n cazul n care mama a domiciliat n alt? localitate la data na?terii copilului

ALOCA?II DE STAT PENTRU COPII

Conform Legii nr. 61/1993 completat? ?i modificat? cu HG.261/1998; HG. 591/93- Norme Metodologice de aplicare, beneficiarii sunt copiii.

Documente necesare:

Dosar cu ?in?
Cere tip (gratuit)
Cerificat de na?tere copil
BI p?rin?i
Certificat de c?s?torie ?i, dac? este cazul,
Hot?rre de divor?
Hot?rre de ncredin?are copil
Declara?ie notarial? sau nega?ie, dac? unul din p?rin?i nu are domiciliul n Con?e?ti

ALOCA?IA FAMILIAL? COMPLEMENTAR? ?I ALOCA?IA DE SUS?INERE FAMILIAL? MONOPARENTAL?
Conform O.U.G. 105/2003

Documente necesare:

Dosar cu ?in?
Livret de familie actualizat
Actele de identitate ale solicitantului ?i ale membrilor familiei
Cartea de identitate, legitima?ie de ?edere temporar? (n cazul cet??enilor str?ini sau apatrizilor)
Certificatele de na?tere ale copiilor
Certificatul de c?s?torie, hot?rare de divor?, act de deces
Hot?rre judec?toreasc? pentru persoane arestate, disp?rute
Hot?rre de ncuviin?are a adop?iei, ncredin?are, plasament familial
Dispozi?ia primarului privind instituirea tutelei
Hot?rre de stabilire a pensiei alimentare pentru copiii minori, actualizat?
Adeverin?? eliberat? de AJOFM ( la 6 luni)
Adeverin?? de elev cu specifica?ia de burs? (la 3 luni)
Talon de orice tip de pensie
Talon de ?omaj
Talon de orice tip de indemniza?ie
Adeverin?? de salariu net din luna anterioar? depunerii dosarului
Talon de aloca?ie de stat pentru copii
Adeverin?? eliberat? de centrul militar pentru so?iile celor care satisfac serviciul militar
Certificat de venituri de la Administra?ia Financiar? (la 6 luni)
Certificat de invaliditate/persoan? cu handicap
Adeverin?? de la Oficiul de Pensii