PRIM?RIA CON?E?TI ANGAJEAZ? MUNCITOR CALIFICAT PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 26 January 2016 18:15

Prim?ria comunei Con?e?ti organizeaz? concurs pentru ocuparea, pe perioad? nedeterminat?, a un (1) post contractual: muncitor calificat n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Con?e?ti - Compartimentul administrativ.Categoria: func?ii contractuale de execu?ie;

Condi?ii generale de ocupare a unei func?ii contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

a) are cet??enia romn?, cet??enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?innd Spa?iului Economic European ?i domiciliul n Romnia;

b) cunoa?te limba romn?, scris ?i vorbit;

c) are vrsta minim? reglementat? de prevederile legale;

d) are capacitate deplin? de exerci?iu;

e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului ori contra autorit??ii, de serviciu sau n leg?tur? cu serviciul, care mpiedic? nf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vr?ite cu inten?ie, care ar face- o incompatibil? cu exercitarea func?iei, cu excep?ia situa?iei n care a intervenit reabilitarea.

Condi?ii specifice stabilite, prin fi?a postului, pentru postul monitor calificat:

- studii medii, profesionale;

- permis de conducere pentru una din categoriile TR sau C.

Calendarul activitatilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii 1 (un) post de execu?ie vacant muncitor calificat - in cadrul Compartimentului Administrativ - aparatul de specialitate al primarului comunei Contesti:

  • 26.02.2016-09.03.2016, Depunerea dosarelor de concurs la serviciului resurse Umane si verificarea documentelor din dosare
  • 10.03.2016-11.03.2016, Selectarea dosarelor de nscriere
  • 17.03.2016, Proba scris?
  • 19.03.2016, Proba interviu

Candida?ii nemul?umi?i pot depune contesta?ie n termen de o zi lucr?toare de la data afi??rii rezultatului fiec?rei probe a concursului.

n vederea particip?rii la concurs, pn? la data de 06.03.2016, ora 16:00, candida?ii vor depune la sediul Primariei Comunei Con?e?ti, din str. Primariei, nr. 456, un dosar plic, care va con?ine n mod obligatoriu urm?toarele:

a) cerere de nscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii, dup? caz;

c) copiile documentelor care s? ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, precum ?i copiile documentelor care atest? ndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia public? (diplom? sau certificat de calificare profesional? pentru meseria de buc?tar);

d) carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea n munc?, n meserie ?i/sau n specialitatea studiilor, n copie;

e) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale care s?-l fac? incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?;

f) adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de munc?.

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, n clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii.

Candidatul declarat admis la selec?ia dosarelor, care a depus la nscriere o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale, are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn? la data desf??ur?rii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele men?ionate mai sus se prezint? nso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau n copii legalizate.

Rela?ii suplimentare se pot ob?ine zilnic ntre orele 08:00 12:00 la nr. de tel. 0245.241.391 sau direct la sediul Primariei comunei Con?e?ti, din sat Con?e?ti, str. Prim?riei, nr. 456, comuna Con?e?ti, judetul Dmbovi?a.

BIBLIOGRAFIE - PROBA SCRIS?

pentru ocuparea postului muncitor calificat

1. Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare,privind administratia publica locla;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit? a personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice.

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea ?i s?n?tatea n munc?;

4. HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Last Updated on Tuesday, 26 January 2016 18:22
 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i n limita bunului sim?!


Security code
Refresh

 

Vremea in Contesti