Who's online

We have 56 guests online

Cautare

PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 12:00

Consiliul Local al comunei Con?e?ti organizeaz? concurs pentru ocuparea urm?torului post contractual: Buc?tar III - post de execu?ie vacant – 1 post in cadrul Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice MERENI.

 

Categoria: func?ii contractuale de execu?ie

Condi?ii generale de ocupare a unei func?ii contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

a) are cet??enia român?, cet??enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?inând Spa?iului Economic European ?i domiciliul în România;

b) cunoa?te limba român?, scris ?i vorbit;

c) are vârsta minim? reglementat? de prevederile legale;

d) are capacitate deplin? de exerci?iu;

e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului ori contra autorit??ii, de serviciu sau în leg?tur? cu serviciul, care împiedic? înf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, care ar face- o incompatibil? cu exercitarea func?iei, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condi?ii specifice stabilite prin fi?a postului:

Pentru postul de Buc?tar:

- studii medii, profesionale;

- diplom? sau certificat de calificare profesional? pentru meseria de buc?tar;

- vechime în meseria de buc?tar: min. 1 an.

 

Calendarul activitatilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii 1 (un) post de execu?ie vacant –  bucatar -  in cadrul Centrul Rezidential Pentru Persoane Varstnice Mereni:

16.10.2015 - 29.10.2015 - Depunerea dosarelor de concurs  la serviciului resurse Umane si verificarea documentelor din dosare

30.10.2015 - 01.11.2015 - Selectarea dosarelor de înscriere

16.11.2015 - Proba scris?

18.11.2015 - Proba practic?

 

Candida?ii nemul?umi?i pot depune contesta?ie în termen de o zi lucr?toare de la data afi??rii rezultatului fiec?rei probe a concursului.

 

În vederea particip?rii la concurs, pân? la data de 29.10.2015, ora 16:00 candida?ii vor depune la sediul Primariei Comunei Contesti, din str. Primariei,  nr. 456, un dosar plic, care va con?ine în mod obligatoriu urm?toarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii, dup? caz;

c) copiile documentelor care s? ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, precum ?i copiile documentelor care atest? îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia public? (diplom? sau certificat de calificare profesional? pentru meseria de buc?tar);

d) carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea în munc?, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale care s?-l fac? incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?;

f) adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de munc?.

 

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, în clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii.

Candidatul declarat admis la selec?ia dosarelor, care a depus la înscriere o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale, are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân? la data desf??ur?rii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele men?ionate mai sus se prezint? înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Rela?ii suplimentare se pot ob?ine zilnic între orele 08:00 – 12:00 la nr. de tel. 0245.241.391 sau direct la sediul unit??ii.

Last Updated on Tuesday, 17 November 2015 21:34
 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i în limita bunului sim?!


Security code
Refresh

 

Vremea in Contesti