Who's online

We have 40 guests online

Cautare

Proiectele de hot?rre pot fi propuse de consilieri sau de primar. n exercitarea atribu?iilor ce i revin, Consiliul Local adopt? hot?rri cu votul majorit??ii membrilor prezen?i.

Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ?i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit??ii administra?iei publice locale.

Hot?rrile Consiliului Local se semneaz? de consilierul care conduce sedin?ele de consiliu ?i se contrasemneaz? pentru legalitate de c?tre secretar.