Who's online

We have 60 guests online

Cautare

n vederea asigur?rii transparen?ei n rela?iile dintre cet??ean ?i Prim?ria Con?e?ti, n conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, institu?ia noastr? prezint? informa?iile de interes public comunicate din oficiu:


- Actele normative care reglementeaz? organizarea ?i func?ionarea institu?iei
- Structura organizatoric?, atribu?iile departamentelor, programul de func?ionare, programul de audien?e al institu?iei
- Coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail ?i adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul ?i bilan?ul contabil
- Programe ?i strategii proprii
- Lista documentelor de interes public
- Modalit??ile de contestare a deciziei institu?iei publice n situa?ia n care persoana se consider? v?t?mat? n privin?a dreptului de acces la informa?iile de interes public solicitate.

Po?i solicita orice informa?ie, f?r? nici o restric?ie?
Da, dar trebuie s? ?tii c? exist? informa?ii de inters public la care accesul este exceptat

Cum pot ob?ine o informa?ie furnizat? la cerere?
VERBAL, adresndu-te birourilor de informare public?. n cazul n care este disponibil?, informa?ia solicitat? va fi furnizat? pe loc. Dac? nu este posibil acest lucru, vei fi ndrumat s? depui o cerere n scris.

Care sunt costurile accesului la informa?ie?
Accesul la informa?iile de interes public este gratuit. Nu trebuie s? pl?te?ti pentru serviciile de c?utare, dar, n cazul n care solici?i copii dup? documente oficiale, trebuie s? supor?i contravaloarea serviciilor de copiere.

CERERE TIP LEGEA 544

Lista cuprinznd documentele de interes public produse ?i / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informa?ii de interes public


1. Coordonatele de contact ale institu?iei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

2. Numele ?i prenumele persoanelor din conducerea Prim?riei comunei Contesti, program de audien?e.

3. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;

4. Proiecte ale actelor normative ( Hot?rri ale Consiliului Local, Dispozi?ii ale Primarului );

5. Hot?rrile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Contesti;

6. Dispozi?iile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Contesti;

7. Procesele verbale ale ?edin?elor Consiliului Local;

8. Componen?a Consiliului Local al comunei Contesti, nominal?, numeric? ?i apartenen?a politic?;

9. Inform?ri ntocmite pe Primarul ora?ului privind starea economic? ?i social? a localit??ii , n concordan?? cu atribu?iile ce revin autorit??ilor administra?iei publice locale, precum ?i inform?ri asupra modului de aducere la ndeplinire a hot?rrilor Consiliului Local;

10. Rapoarte anuale de activitate ntocmite de consilieri ?i de catre viceprimar;

11. Actele normative care reglementeaz? organizarea ?i functionarea Prim?riei ?i a Consiliului Local al comunei Contesti;

12. Instruc?iuni, norme, regulamente ?i circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administra?iei publice;

13. Documente ce stau la baza organiz?rii ?i desf??ur?rii licita?iilor publice pentru nchirierea, concesionarea sau vnzarea bunurilor apar?innd domeniului public ?i / sau privat al ora?ului: caiete de sarcini, contracte cadru, hot?rri ale Consiliului Local care aprob? organizarea ?i desf??urarea licita?iei, planuri de amplasare;

14. Hot?rrile de repartizare a spa?iilor cu destina?ie de locuin?? ?i a celor cu alt? destina?ie dect cea de locuin??;

15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situa?ie ?i amplasament cu mobilier stradal, construc?ii provizorii;

16. Lista certificatelor de urbanism, autoriza?iilor de construire, certificatelor de nomenclatur? stradal?, avizelor de schimbare de destina?ie;

17. Bugetul local, bilan?ul contabil, contul de execu?ie al bugetului local;

18. Actele normative care reglementeaz? activitatea de stare civil?, num?rul na?terilor, c?s?toriilor, deceselor, programul de func?ionare al Compartimentului de Stare Civil?;

19. Actele necesare n vederea instituirii de tutel?, curatel?, asisten?? social? a persoanei vrstnice n vederea ncheierii unui act juridic de nstr?inare n scopul intretinerii ?i ngrijirii sale;

20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finan?area ?i executarea obiectivelor de investi?ii de interes local;

21. Orice informa?ii privind situa?ia unui obiectiv de pe raza comunei Contesti;

22. Situa?ia lunar? a beneficiarilor de ajutor social;

23. Documenta?iile tehnice de execu?ie pentru lucr?rile de investi?ii;

24. Numele ?i prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informa?iilor de interes public;

25. Structura organizatoric? a institu?iei ?i a serviciilor subordonate, atribu?iile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de func?ionare , programul de audien?e;

26. Materiale informative pentru cet??eni;

27. Raportul anual privind accesul la informa?iile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;

28. Modalit??i de contestare, n situa?ia n care o persoan? se consider? v?t?mat? n privin?a dreptului de acces la informa?iile de interes public solicitate;

29. Declara?iile de avere ale ale?ilor locali ?i ale func?ionarilor publici din cadrul Prim?riei comunei Contesti;

30. Minutele ?edin?elor publice organizate n condi?iile Legii nr. 52 / 2003, privind transparen?a decizional? n administra?ia public?.

31. Raportul anual privind transparen?a decizional? conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

32. Protocoale de nfr??ire ale comunei Contesti, cu organe ale autorit??ilor publice locale, din diverse ??ri.

33. Planul Local de Actiune pentru Mediu;

34. Prevederi legale pentru mediu;

35. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;

36. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii privind impozitele si taxele locale,

37. Informatii privind activitatea cultural - sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Contesti.

38. Informatii despre programele cu finantare externa.

39. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.

40. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

41. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

Functionarul desemnat pentru difuzarea informatiilor de interes public este dna. Neacsu Simona